17 Şubat 2012 Cuma

Şia' ların ŞOK edici Sapık İnançları!!!


İran’ın resmi devlet ideoloji olarak başını çektiği Şii mezhebine dair kamuoyunda oldukça yanıltmalar ve yanlış yönlendirmeler söz konusu. Bizler sitemizde bizzat Şiilerin (12 İmamcılar, Caferiler, İsna Aşeriye, Ehli Beyt, Alevi, Nusayri vs. gibi etiketler taşıyorlar) tarihten günümüze kadar gelen en temel eserlerine,mevcut Ayetullahları, Merciiyyet makamı alimleri ve düşünürlerinin kitaplarını,fetvalarını ve demeçlerini yayımlamaktayız. 1979 İran’daki Humeyni devrimi ileaslında Müslümanlar arasında vahdetin temin edildiği, Sünni-Şii arasında farkın olmadığı gibi sloganlar ile tüm dünyada sahte bir birliktelik rüzgarları estirildi. Oysa başta Humeyni olmak üzere hiçbir Şii alimin,düşüncesini şekillendiren temel mezhep eserlerini, alimlerini ve kitaplarınıinkar ettiğini, bunların içeriğini kabul etmediğini, yeni bir şey getirdiğini hiç kimse söyleyemez! Bu inkarı mümkün olmayan; ancak üstü son derece sinsi şekilde belirli çıkarlar doğrultusunda gizlenmeye çalışılan hakikat yeniden açığa çıkartılmalıdır. Şiilerin en temel inanç eserlerini, düşünce yapılarını, yaşayışlarını, diğer Müslümanlara bakış açısını ve Ortadoğu başta olmak üzere İran eliyle Şii oluşumların yürüttüğü projeleri, faaliyetleri ve planları irananaliz sitesi olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.


Onlarca şii mezhebine ait eserleden şii'lerin temel inançları;

1. Hz. Peygamberin (sav) vefatından sonra üç kişi hariç herkes İslam’ı reddetti: Mikdad, Ebu Zer ve Selman-ı Farisi! (Kur’an-ı Mecid, Makbul HüseyinDehlevi, Sayfa 134)

2. Tüm imamlar makam ve mertebe olarak Hz. Muhammed (sav)’e denktirler.(Usûl-u Kâfi, Cilt 1, Sayfa: 270)

3. Gerçek Kur’an-ı Kerim’de 17.000 ayet vardır! (el Şafi, Cilt 2, Sayfa 616)

4. Sahabey-i Kirâm (ra) Hz. Ali’nin (ra) ilahi hakkını (vilayet) inkarederek kafir olmuşlardır. İlk üç halife ve diğer Sahabeler vilayeti kabuletmeyerek kafir olmuşlardır.
(irananaliz:Bu sapkın düşünce SelahaddinÖzgündüz’ün başını çektiği Zeynebiye dahil diğer Türkiye’deki Şii-Caferilerintıpkı diğer mezhepdaşları gibi en temel inanç esaslarından bir tanesidir. Entemel başvuru kitapları olan Usûl-u Kâfi adlı eser internet taraması ileTürkçesine ulaşılabilecek içinde binlerce sapkın, uydurma, bidat ve çirkinithamlar ve hakeret içeren bilgiler yer almaktadır. Bunlara ait sitelerdekidini içerikli makalelerin herhangi birisine veya Caferiyol adlı dergilerinebakıldığında referans verdikleri kitapların en başında usûl kitaplarının baştacı olan el Kafi gelmektedir. İşte bu bidat fırkasının düşüncesi yine aynıkitabın 420. Sayfasında yer almaktadır. Farklı basımlarda doğal olarak sayfasayıları değişiklik arz edebilir.)

5. Allah ile Ali arasında farklılık. (Cila’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa 66)

6. Bizler Allah’ın nazarında kullarının gözleriyiz ve tüm insanlık için nihai otoriteyiz. (Usûl-u Kâfi, Cilt 1, Sayfa 145)

7. Kur’an-ı Kerim’in tam bilgisine İmamlar hariç kimse sahip değildir. (Usûl-uKâfi, 1, Sayfa 228)

8. “Bidat”; Allah (cc) haşa yalan söylüyor. (Türkiye’deki Şii Caferiler de dahil tüm Şiilerin en temel eseri olan Usûl-u Kâfi,Cilt 1, Sayfa 148)

9. Hz. Ebubekir (r.a) öldüğü sırada kelimeyi (şehadet)söyleyemedi! (Israr-ı Muhammed, Sayfa 211)

10. Kaimimiz (12. İmam) kalktığında, Humira (Hz. Ayşe) mezarından kaldırılacak ve Muhammedin (sav) kızı Fatıma’nın intikamını almak için kırbaçlanarak cezasını çekecek. (el Şafi, Cilt 2, Sayfa 108) 
(irananaliz:Aslında nerdeyse tüm Şiilerin, aliminden avamına kadar Hz. Ayşe(ra)’ye karşı taşıdıkları nefret, kin ve çirkin ithamları gayet iyi biliniyor.Tıpkı İfk hadisesi sırasında olduğu gibi ve günümüzdeki İslam düşmanları veŞarkiyatçı literatürüyle paralel bir zihniyetin izdüşümü Şiilerin bu bakışaçısı)

11. Ali İlahtır! (Cila’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa 66)

12. Allah (cc)’ın (varlığının hücceti) bilinmesinin yolu İmam olmaksızın tesis edilemez. (Usûl-u Kâfi, Cilt 1, Sayfa 177)

13. Sarhoş Hulafay-i Raşidin için Kur’an’da değişiklik yapılmıştır. (Kur’anTercümesi, Makbul Hüseyin Dehlevi, Sayfa 479)

14. Şeytan camide Ebu Bekir’e sadakat yemini edenlerin birincisiydi.(Israr-ı Muhammed, Sayfa 30)

15. Hz. Muhammed (sav)’i hanımları olan Hz. Ayşe (ra) ile Hz. Hafsa (ra)’nın zehirlediği iftirasını atmaları. (Cila’ul-Uyûn, Sayfa 118)

16. İmamlar İlahtır. (Cila’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa 85)

17. İmam ölüm saatini bilir ve ölümü onun kontrolü altındadır! (Şiilerin en muteber kitabı Us’ul el Kâfi, Cilt 1, Sayfa 258)

18. Pakistan hakiki Kur’an-ı Kerim’de bahsedilmiştir, şimdiki Kur’an anlamsızdır. (Hazar Tümhari Das Hamari, Sayfa 554)

19. Hz. Ömer (ra)’in kafirliği hakkında şüpheye düşmek küfürdür! (Cila’ul-Uyûn, Sayfa 63)

20. Abdullah İbni Sebe İmamet’in zorunlu olduğunu savundu ve Hz. Ali(ra)’nin gerçek ilah olduğunu iddia etti. (Envar-ı Nu’maniye, Cilt 2, Sayfa234)

21. Şiilere göre hiçbir şey İmamlardan gizli kalamaz ve onlar geçmiş, mevcud ve gelecek zamanın tam bir bilgisine sahiptirler. (Usûl-u Kâfi, Cilt 1, Sayfa260)

22. Kur’an dört kısımda indirilmişken şimdiki Kur’an üç kısımdan oluşmaktadır. (Şia Aur Tahrif-i Kur’an, Sayfa 62)

23. Hz. Ali (ra)’in ilk halife olduğunu inkar edenler kafirlerdir. (Envar-ıNu’maniye, Cilt 3, Sayfa 264)

24. Hz. Ayşe (ra) kafir bir kadındı. (Hayat’ul Kulûb, Cilt 2, Sayfa 726)

25. Bizler halifesi Ebubekir olan ne Allah’ı ne de Peygamberi kabul etmeyiz! (Envâr-ı Nu’maniye, Cilt 2, Sayfa 278)

26. İmam Peygamberin (as) sahip olduğundan daha fazlasına sahiptir. (Usûl-uKâfi, Cilt 1, Sayfa 388)

27. Şimdiki Kur’an kısaltılmışken Gerçek Kur’an İmam Mehdi tarafından muhafaza edilmektedir. (Hazaar Tumhari Das Hamari, Sayfa 553)

28. Ebu Bekir ve Ömer Şeytan’dan daha fazla zorbaydılar. (Hakkul Yakîn,Sayfa 509)

29. İmam Mehdi (12. İmam) Ayşe’yi (ra) soyarak cezalandıracaktır. (Hayat’ulKulûb, Cilt 2, Sayfa 901)

30. Farklı bir şehadetin kabul edilmesi (Usûl-i Şeriat fi Akaidul Şiâ, Sayfa423)

31. İmam’ın hareketlerine ağlamak ve gizli tutmak Cihaddır. (Usûl-u Kâfi,Cilt 2, Sayfa 226)

32. Şeyheyhn (Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer kast ediliyor) Hz Ali (ra)tarafından derlenen Kur’an-ı kabul etmediler! (Faslul-Hitab, Sayfa 44)

33. Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer (ra) cehennemin yedi kapısı arasındadırlar.(Hakkul Yakîn, Sayfa 500)

34. Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa (ra) münafık ve kafir kadınlardı! (Hayat’ul-Kulûb,Cilt 2, Sayfa 900)

35. Kelime-i Tayyibe’nin değiştirilmesini kabul etmeleri (Şii Mezhebi HakHai, Cilt 2, Sayfa 57)

36. Şiilerin (yanılmaz) 14 İmamı, kainatın efendileri tüm Peygamberler veMeleklerin kutsiyetine saygısızlık etmektedirler. (Cilâ’ul-Uyûn, Cilt 2, Sayfa29)

37. Kur’an bir keçi tarafından yendi. (Min Kitabul Burhan Fi Tefsir’ulKur’an, Sayfa 38)

38. İmam Mehdi, Şeyheyhin (Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer Efendilerimiz)mezarlarının kazılarak ölü cesetlerini çıkartacak, onları diriltecek ve cezalandıracaktır. (Hakkul Yakin, Sayfa 371)

39.“Ayşe bir münafıktı!” (Hayatul Kulûb, Sayfa 867) 
(irananaliz:Şiilerin enbariz Ehli Beyt düşmanlığı, zira bu sakat mantık Hz. Muhammed (sav)’in mübarek eşlerini ailesinden saymayacak, Hz. Fatıma (ra) ve onun soyundan gelenleri EhliBeyt sayacak!)

40. Hz. Ali’den (ra) yardım dilemek bir şirk olmayıp Hz. Peygamberin(sav)’in yoludur! (Hathi Kay Daant Khanay Kay Aur Dikhanay Kay Aur, Cilt 2,Sayfa 41)

41. İmam Mehdi tüm Sünni alimleri katledecek. (Hakkul Yakîn, Sayfa 527)
(irananaliz:Bu sebeple olsa gerek ki Rafizi İran’ın desteklediği ve meşhur Şii merciiyetlerin fetva verdiği Şii terör şebekeleri Irak’ta dünyanın en meşhurları olan yüzlerce Ehli Sünnet alimlerini kaçırdı, işkence etti vekatletti. Halen işbirlikçi Şii Irak Hükümetine, milis örgütlere ait gizli-açık cezaevlerinde ve merkezlerde çok sayıda Sünni alim, imam, hatip, önde gelen ve mazlum Iraklılar tutulmaya devam etmektedir.)

42. Kur’an-ı Kerim’i başlıca derleyenler tahrif edilmiş, bozulmuş ve kötüye kullanılmış Kur’an-ı Kerim’i aktardılar. (El İhticac, Sayfa 257)

43. Ebubekir, Ömer, Osman ve Muaviye tıpkı put gibidirler, onlar Allah’ıntüm yaratıklarının en kötüsüdürler. (Hakkul Yakin, Sayfa 519)  
(irananaliz:Türkiye’de 1990’larda her ne kadar ilk üç halifeye cesaret edilmesede sahabe Hz. Muaviye (ra)’ye yönelik İrancı radikal ve çevirilerle yetişen birgüruhun çirkin hareketleri ve saldırıları aslında bilmedikleri, temeldeŞiilerin düşünce dünyasında derin yer edinenen bu tür menfur esaslaradayanmaktadır.)

44. Aişe (Hz. Peygamberin -sav- eşleri) alenen terbiyesizlik işlemiştir. (Kuran-ı Mecid, Makbul Hüseyin Dehlevi, Sayfa 840)  
(irananaliz:Bu aşağılıkiftira Resulullah – sav- döneminde Yahudiler ve İslam düşmanları tarafındanyapılırken kurulduğu günden bu yana Şiiler nezdinde hiç değişmeden aynımel’unlukla dillendiriliyor oluşu mezkur güruhlarla aynı dünyanın insanlarıolduğunu da gözler önüne sermektedir. Tabi modernist ilahiyatçılar ve köksüzoluşumların da Hz. Ayşe (ra) mevzubahis olduğunda aynı ebter ağacın dallarıoldukları gözlerden kaçmıyor.)

45. Aliyyun Veliyullah demeksizin kelimey-i tayyibe yanlıştır. (Şia MezhebHak Hai, Sayfa 2) (irananaliz:Yani kelimey-i şehadet getirince veya kelimey-itevhid getirence bir Müslüman oraya buraya uyduruk Şii mezhebinin icbarkıldığı, dinde yeri olmayan şeyleri söyleyecek!)
46. Ebubekir ve Ömer Şeytan’ın takipçileriydi! (Kur’an-ı Mecid, MakbulHüseyin Dehlevi, Sayfa 674)

47. Allah (cc) mutlu olduğunda Farsça konuşmaya başlar, kızdığında ise Arapça konuşur! (Tarihul İslam, Sayfa 163)

48. Kur’an-ı Kerim’de fahşa (kötülük) Ebubekir’i, munkir Ömer’i, baği(isyankar) Osman’ı kast etmektedir. (Kur’an-ı Mecid, Makbul Hüseyin Dehlevi,Sayfa 551)

Bu kadar delilden sonra birisinin çıkıp şiilerin Müslüman olduğunu söylemesi o kişiyi ancak kafir yapar. 

“Kim kafire kafir demezse kendisi kafir olur“ 
 İmamı Azam Ebu Hanife (Rah.a)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.