1 Eylül 2012 Cumartesi

Zaman Gazetesinin Ayet SaptırmasıZaman gazetesinin hazırlamış olduğu ve internetteki aynı meal ve tefsirlerde Muhterem Elmalılı Hamdi yazır efendinin 'Hak Dini Kur'an Dili' isimli tefsirinde ve Kur'an-ı Kerim mealinde Nahl Suresi'nin 43 ayeti değiştirilmiştir.
Ayet-i kerimede geçen "Ehl-i zikir" değiştirip "tevrat ve incil alimleri" olarak değiştirmişlerdir.

İşte gerçek meal ve tefsirleri:

"Eğer bilmiyorsanız dini müşküllerinizi ehl–i zikirden sual ediniz." (Nahl: 43)

Bu konu ile ilgili bir yazıyıda buraya alıyoruz:

Kur’an–ı Kerim meal ve tefsirleri arasında milletimiz tarafından itimat edilen "1935 yılında yayınlanan Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatından HAK DİNİ KUR’AN DİLİ Yeni Mealli Türkçe Tefsir" adlı orijinal eseri mevcuttur.

Bu tefsirde Nahl suresi 43. Ayet
"Senden evvel de Resul olarak başka değil, ancak kendilerine vahy veriyor idiğimiz erler göndermişizdir, ehl-i zikr'e sorun bilmiyorsanız" olarak geçmektedir.

Gerek internetteki bazı sitelerde, gerekse de yazılı eserlerde, "Elmalılı Kur’an Meal ve Tefsirinde" Nahl suresi 43. ayeti sadeleştirilmek adına, aslından farklı olarak değiştirilmiştir.

Karşılaştığımız bu eserlerde "Elmalılı Meali" ya da "Elmalılı Tefsiri" adı kullanılarak Nahl suresi 43. ayetinde geçen "bilmediklerinizi zikir ehline sorun" ifadesi, güya sadeleştirmek adına; "bilmediklerinizi Tevrat ve İncil âlimlerine sorunuz" diye değiştirilmiştir.

Bu sıradan bir olay değildir. 
Tahribatın boyutlarının anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

Bu konuda milletimizin hassas davranarak, eserlerin orijinalleriyle karşılaştırma yapmaları, böylece oynanan oyunların bozulması gerekmektedir.

İlgili ayet hakkında diğer tefsir ya da meallerden yaptığımız inceleme neticesinde - Diyanet mealinde; "Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun."

Mevdudi’nin Tefhimu’l–Kur’an tefsirinde;
"daha önceki peygamberlerin kıssalarını bilenlere sorun."

İbni Kesir de;
"Öyleyse bilmiyorsanız zikir ehline sorun."

Teberi Tefsirinde ve Fahruddin Er–Razi Hazretlerinin Tefsir–i Kebir Mefâtıhu’l Gayb adlı eserinde de bazı müfessirlerin görüşlerine yer verilerek, ayet şöylece tefsir edilmiştir.

"Ehl–i Zikr" den maksadın, Kur’an ehli kimseler olduklarını söylemişler.
Buna delil olarak da, Kur’an–ı Kerimin başka yerlerinde "zikir" kelimesinin "Kur’an" manasına geldiğini gösteren misalleri vermişlerdir.

Bu görüşe göre de ayetin izahı şöyledir:
"Ey müşrikler, daha önce gönderilen Peygamberlerin de bir kısım erkek kişiler olduklarını bilmiyorsanız, Kur’an’a iman eden Kur’an ehline sorunuz. Kendi mantığınızla karar vermeyiniz."

Ebu Cafer el–Bâkır ise: Buradaki “Ehl–i Zikr” den maksat biziz. Yani, ümmet–i Muhammed’dir” demiştir.

Bununla beraber, Ayet–i Kerimenin manası geneldir.
Bu sebeple "Ehl–i Zikr"i belli bir takım insanlara sıfat yapmaktansa, genel anlamda bırakıp "İşi bilenler" şeklinde izah etmenin daha uygun olacağı söylenebilir.
İfadelerine yer verildiği görülmüştür.

Görüldüğü gibi Nahl Suresi 43. ayet hakkında hemen hemen hiçbir müfessir "bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz" ayetinden "bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorunuz" manasını çıkarmamıştır.

İlgililerin bundan sonra daha dikkatli davranmaları,
orijinal eserlerin sadeleştirilirken aslına sadık kalınmasına, özen gösterilmelidir!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.